تحویل فاز نخست پروژه اثر بخشی محصولات فرهنگی

فاز نخست پروژه مطالعاتی ارزیابی اثربخشی محصولات فرهنگی، نوشتاری و الکترونیکی تهیه شده توسط حوزه¬های ستادی، مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران و ارائه راهبردها و راهکارهای ارتقای آن با عنوان «مطالعات اسناد، جمع آوری داده های پایه، تهیه چارچوب نظری» تحویل کارفرما گردید.

اجرای این پروژه در پنج مرحله طراحی شده است که به به مدت 12 ماه از انتهای فروردین 1393 به طول خواهد کشید و فاز دوم آن تا پایان تیر ماه به اتمام خواهد رسید. در جدول زیر مراحل اجرای مطالعه ارایه شده است.

مراحل

عنوان مرحله

نخست

مطالعات اسناد, گردآوری لیست محصولات، تدوین ادبیات نظری و استخراج مدل مفهومی

دوم

تدوین روش­شناسی پژوهش به صورت مبسوط

سوم

گردآوری داده ها

چهارم

پردازش داده­ ها و تحلیل یافته ها

پنجم

ارایه راهکارها و کاربست