ساختار سازمانی

بر اساس مصوبات جلسه اعضای هیات مدیره و مشاوران، نمودار سازمانی کلان شرکت به شکل زیر مورد تصویب قرار گرفت.