آشنایی با مدیرعامل

رضا رهسپار


سوابق تحصیلی:

  • -دانشجوی دکترای جامعه شناسی ؛
  • -کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ؛
  • -کارشناسی پژوهش علوم اجتماعی؛
  • -کارشناسی حقوق؛


 سوابق کاری:

  • مدیرعامل شرکت آینده پژوهان وطن از سال 1391 تا کنون؛
  • مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و غیر انتفاعی 1387 تا 1391؛
  • مشاور ، ناظر و داور  پروژه های تحقیقاتی سازمانهای مختلف از 1392 تا کنون؛
  • مدیر پروژه طرح های  پژوهشی سازمانها و ارگانهای گوناگون 1387 تا کنون؛
  • کارشناس ارشد مطالعات اجتماعی شرکت مهندسین مشاور لار در سال 1388؛
  • کارشناس اداره روابط عمومی شرکت فرآمد دریا از سال 1384 تا 1386؛