گواهینامه ها

 

با توجه به مدت زمان اندک از شروع فعالیت جدی این شرکت، گواهینامه های زیر برای ادامه فعالیت شرکت از مراجع مرتبط اخذ شده است.

ردیف

عنوان گواهینامه

مرجع صدور

1

گواهینامه صلاحیت مطالعات اقتصادی- اجتماعی- آماری و خانوار

مرکزآمار ایران

2

گواهینامه پیوست اجتماعی- ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی (اتاف)

جهاد دانشگاهی تهران

3

گواهینامه تحلیل گفتمان

جهاد دانشگاهی تهران

4

گواهینامه آینده پژوهی

جهاد دانشگاهی تهران