خدمات و توانمندیهای گروه

گروه مطالعات اجتماعی فرهنگی شرکت آینده پژوهانوطن با  اتکا به دانش و تخصص اساتید و صاحبنظران و همچنین تجارب کارشناسان خود آمادگی دارد تا خدمات پژوهشی و اجرایی زیر را برای مسوولان و سیاستگزاران این حوزه در قالب موارد زیر ارایه نماید.

خدمات و توانمندیهای بخش مسایل و آسیبهای اجتماعی:
1. انجام مطالعات در خصوص مسایل اجتماعی و رفتاری جامعه

2. انجام مطالعات در خصوص ناهنجاریهای اجتماعی (اعتیاد، طلاق، بزهکاری و ...)

3. انجام مطالعات در خصوص ساماندهی نظم اجتماعی

4- انجام مطالعات در خصوص ساختار جامعه مدنی  

5- انجام مطالعات در خصوص مسایل شکاف نسلی

6- انجام مطالعات در خصوص توجه به ساختار جمعیتی

7- انجام مطالعات در خصوص تامین رفاه اجتماعی

8- انجام مطالعات در خصوص هویت و انسجام جمعی

9- انجام مطالعات در خصوص هماهنگی بین بخشی و قدرت نهادهای اجتماعی و نظارت سازمانی

10- انجام مطالعات در خصوص شفاف سازی تعریف نقش و تقسیم کار سازمانی

11- انجام مطالعات در خصوص فرهنگسازی قانون مداری و پیشگیری از قانون گریزی

 12- انجام مطالعات در خصوص چگونگی و مواجهه و تطابق با تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  در عرصه جهانی شدن

 

خدمات و توانمندیهای بخش مطالعات کودکان در دو بخش ارایه می گردد.

در بخش پژوهش:

1- انجام مطالعه در خصوص شناسایی مسایل و نیازهای کودکان

2- انجام مطالعه در خصوص تامین امنیت اجتماعی کودکان

3- انجام مطالعه در خصوص پیاده سازی شهر دوستدار کودک

4- انجام مطالعه در خصوص تحقق حقوق کودکان در جامعه

5- انجام مطالعه در خصوص خلاهای رشد و تعالی کودکان در جامعه

6- انجام مطالعه در خصوص فرهنگ سازی بازیهای ضروری شناختی و مهارتی کودکان

7- انجام مطالعه در خصوص تامین سلامت جسمی و ذهنی کودکان کم توان

8- انجام مطالعه در خصوص شیوه های اثربخش در آگاهی بخشی خود مراقبتی کودکان در حوزه های بهداشت و سلامت، بزهکاری و ...

9-انجام مطالعه در خصوص سطح رفاه و برخورداری و نابرخورداری کودکان از امکانات و تسهیلات زیستی

در بخش اجرا:

1- همکاری با سازمانهای دولتی، عمومی، مردم نهاد و موسسات خیریه در خصوص ساماندهی کودکان آسیب دیده شامل کودکان کار و خیابان، کودکان فرار و ...

2- همکاری با سازمانهای دولتی، عمومی، مردم نهاد و موسسات خیریه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به کودکان در معرض آسیب شامل کودکان دارای والدین معتاد، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان خانواده های نیازمند و ...

3- همکاری با سازمانهای ملی و بین المللی در خصوص آموزش، مهارت آموزی و توانمندسازی کودکان

 

خدمات و توانمندیهای بخش مطالعات زنان در دو بخش ارایه می گردد.

در بخش پژوهش:

1- انجام مطالعه در خصوص شناسایی مسایل و نیازهای زنان

2- انجام مطالعه در خصوص تامین امنیت اجتماعی کودکان

3- انجام مطالعه در خصوص حقوق زنان در جامعه

4- انجام مطالعه در خصوص تامین اقتصادی اجتماعی زنان سرپرست خانوار

5- انجام مطالعه در خصوص مبارزه با خشونت علیه زنان

6-انجام مطالعه در خصوص نگرش زنان به فرزندآوری

7- انجام مطالعه در خصوص شناخت زنان نسبت به نقش خود در خانواده

8- انجام مطالعه در خصوص تعارضات فرهنگی زنان

9- انجام مطالعه در خصوص نگرش زنان به جایگاه و نقش خود در جامعه

10- انجام مطالعه در خصوص عوامل موثر بر مشارکت زنان در جامعه

در بخش اجرایی:

1- همکاری با سازمانهای دولتی، عمومی، مردم نهاد و موسسات خیریه در راستای بسترسازی مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و  ...

2- همکاری با سازمانهای دولتی، عمومی، مردم نهاد و موسسات خیریه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به زنان در معرض آسیب شامل زنان دارای همسر معتاد یا از کار افتاده، زنان مطلقه و ....

3- همکاری با سازمانهای ملی و بین المللی در خصوص آموزش، مهارت آموزی و توانمندسازی زنان

 

ارزیابی تاثیرات اجتماعی اقدامات توسعه‌ای شهری و روستایی