سوابق گروه

گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی متشکل از پژوهشگران و محققان با تجربه و سرمایه‌های دانشگاهی و فرهنگی در حوزه‌ی تحقیقات بنیادین، تحقیقات کاربردی و تحقیقات میدانی قادر به ارائه‌ی خدمات پژوهشی و مشاوره‌ای است. انجام تحقیق در مناطق زاغه‌نشین، سکونتگاه‌های غیررسمی، حاشیه‌های درون‌شهری و برون‌شهری، روستاها و ... گوشه‌ای از تحقیقاتی است که به روش‌های کمی و کیفی تا کنون توسط کادر مجرب انجام شده است.