مشاور اجرای گروه:

آقای محمد احمدی -دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

زمینه های تخصصی:

برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی، تحقیقات بازار ، سنجش رضایت مشتریان، راه اندازی بخش فروش شرکتها، ارائه سیستم جهت جذب نمایندگی و سیستم توزیع مویرگی، مدیریت استراتژیک

برخی از سوابق اجرایی:

 

عنوان طرح

نوع همكاري

تدوین برنامه استراتژیک باشگاه مشتریان بانک ملت

مجری

تدوین برنامه استراتژیک پتروشیمی اروند

مشاور

تدوین استراتژی و اجرای سناریوی ادغام دو شرکت و بازطراحی ساختار و تدوین سیستم جامع ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

مشاور

تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی هولدینگ قند بنیاد

مشاور

راهنمایی و هدایت مهندسان فروش محصولات صنعتی به کارخانجات

مشاور

کانون ارزیابی مدیران ارشد و میانیAssessment Center

همکار

سنجش رضایت مشتریانCSM به صورت دوره ای سالیانه

مشاور

جذب و مدیریت نمایندگیهای مراکز استان و شهرستانها

مشاور(با سمت رئیس هیئت مدیره)

تدوین برنامه استراتژیک پتروشیمی جم

مشاور

سنجش رضایت مشتریان

مشاور

تدوین برنامه استراتژیک فرهنگی جهاد دانشگاهی

مشاور

تدوین بر نامه استراتژیک معادن کشور

همکار

جذب و مدیریت نمایندگیهای مراکز استان و شهرستانها

مشاور

مدیر بخش برندسازی و توسعه برند:

حمید سلیمی- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)

 

مدیر بخش برگزاری کلینیک محصول:

نوید شفیعی ثابت-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی