گروه بازاریابی و مطالعات بازار شرکت آینده پژوهان وطن افتخار دارد با بهره گیری از تجارب اساتید متخصص و کارشناسان خبره خود، خدمات زیر را به کلیه شرکتها و سازمانها ارایه نماید.

  •  بازارگردانی و درک ویژگی های بازار (بازارشناسی)؛
  • شناخت دقيق نيازها و خواسته هاي مشتريان از طریق تحقیقات بازاریابی (بازارسنجی)؛
  • برنامه ریزی جهت یافتن بازار (بازاریابی) و انتخاب برخی از بازارها بعنوان بازار هدف؛
  • مشاوره تبلیغات جهت ارائه محصول به مشتريان آن بازار و سنجش اثربخشی تبلیغات؛
  • مشاوره جهت ارزش آفرینی برای مشتريان (بازارسازی) از طریق ایجاد و خلق مزیت رقابتی؛
  • برگزاری کلینیک محصول؛
  • سنجش و پایش رضایت مشتریان؛
  • برندسازی و توسعه جایگاه برند؛
  • بخش بندی بازار با استفاده از فناوری GIS؛