اهداف گروه مطالعاتی اطلاعات و دانش شناسی

اهداف گروه اطلاعات و دانش شناسی را به صورت مختصر به شرح زیر میتوان بیان نمود.

گروه اطلاعات و دانش شناسی به عنوان اولین گروه پژوهشی تخصصی خصوصی در زمینه اطلاعات و دانش شناسی به منظوز فراهم آوردن بستر مناسب ارایه خدمات به کلیه شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی، عمومی و خصوصی با ساختار سازمانی و تشکیلات زیر تاسیس و راه اندازی شده است.