مشاوره حقوقی

اگر بگوییم که زندگی امروزی بدون وجود  دو نهاد بیمه و بانک بسیار مشکل خواهد بود، باید معتقد باشیم که در دنیای کنونی، تجارت نمودن بدون وجود این دو نهاد، غیر ممکن است. تأمین سرمایه از طریق ارائه تسهیلات و همچنین امکان گردش و مبادله سرمایه بدون وجود بانک، موجب مختل شدن فرآیند تجارت میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. همچنین کاهش بیم و اضطراب ناشی از خسارات وارده در نتیجه اتفاقات گوناگون زندگی، الزاماً به معنی استفاده مناسب از خدمات بیمه‌ای است. پیچیده بودن فرآیندهای استفاده از خدمات بانکی و بیمه‌ای و همچنین قوانین و رویه‌های خاص حاکم بر این نهادها، اهمیت به کارگیری صحیح امکانات موجود در این حوزه‌ها را افزایش داده است.

در واقع اگرچه قوانین مبنایی حاکم بر حقوق بیمه و بانکی، به دلیل مبنای قراردادی آنها، همچنان مقررات عامی از حقوق مدنی از جمله ماده 10، 190 و... قانون مدنی است اما قوانین خاص این دو حوزه و همچنین عرف حاکم بر این نهادها چنان پیچیده شده است که لاجرم استفاده از خدمات متخصصان این حوزه‌ها  را می‌طلبد. 

عدم آگاهی از چگونگی کارکرد این دو نهاد، آنگونه که مشاهده کرده‌ایم می‌تواند موجب بروز بزرگترین خسارات از جمله نابودی کامل یک کسب و کار گردد. وجود رشته‌های مختلف بیمه‎ای از جمله بیمه‌های آتش سوزی، اشخاص، انواع بیمه‌های مسئولیت، بیمه‌های مهندسی، بیمه‌های اعتباری، اتکایی و ... بیانگر گستردگی حوزه فعالیت های بیمه‌ای و اهمیت روز افزون آن در زندگی مدرن است. همچنین نگاهی گذرا به خدمات و فعالیت‌های گوناگون بانکی نیز میتواند موید اهمیت استفاده مناسب از این ظرفیت مطلوب جهت رشد و پیشرفت باشد.  انجام سرمایه گذاری‌های مستقیم، عقد قراردادها مضاربه و جعاله، انعقاد عقود رهنی، فروش اقساطی، اعطای تسهیلات، ارائه ضمانت نامه‌های بانکی، افتتاح انواع حساب‌ها و صدها فعالیت دیگر، گستردگی این حوزه را نشان می‌َدهد.