خدمات و توانمندیهای گروه مطالعات آماری

از جمله خدمات و توانمندیهای گروه مطالعات آماری به موارد زیر می توان شاره نمود

طراحی طرحهای نمونه گیری:

سوابق و تجربیات چند ساله نشان داده‌است که، بخش مهمی از ضعف، مشکلات و آسیب‌های موجود در حوزه مطالعات میدانی در درجه نخست ناشی از ضعف در طراحی طرح نمونه‌گیری و عدم استفاده از داده‌ها و اطلاعات موجود مشابه برای تعیین حجم نمونه و بکارگیری تکنیک های نمونه‌گیری مناسب می‌باشد.
از این رو بخش طراحی طرح نمونه‌گیری شرکت توان خود را برای رفع مشکلات برشمرده شده بکار برده و با توجه به در اختیار داشتن پایگاههای اطلاعاتی و اطلاعات طرحهای مطالعاتی گوناگون از یک سو و توان تخصصی اساتید برجسته و کارشناسان خود از سوی دیگر، در حال حاضر آماده ارایه خدمات در زمینه مشاوره و طراحی طرحهای نمونه گیری در حوزه های مختلف علوم می‌باشد.

مطالعات میدانی:

بخش مطالعات میدانی شرکت با رویکرد گسترش حوزه مطالعاتی خود در سطح کشور تیم‌های مختلفی از پرسشگران دارای تجربه در اکثر شهرستانهای کشور سازماندهی نموده است و با تدوین دستورالعملهای مختلف و ارایه آموزشهای لازم به گروههای پرسشگر در شهرستانها آمادگی همکاری در برداشت اطلاعات میدانی را دارد.


طراحی و تست ابزار:

به جرات می‌توان ادعا نمود که در اکثریت قریب به اتفاق انجام مطالعات پیمایشی که از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده می‌شود، پرسشنامه‌های طراحی شده از اعتبار (روایی و پایایی) لازم برخوردار نبود و همین امر نتایج بدست آمده از مطالعات را با خدشه مواجه می‌سازد. بخش عمده‌ای از اشکلات و خطاها در مطالعات آماری مربوط به طراحی ابزار می‌‌باشد که با استفاده از تکنیکهای اعتبار سنجی و استفاده از مقیاسهای مناسب و بجا می‌توان این خطاها را به حداقل ممکن تقلیل داد. از مشکلات رایج مشاهده شده در پرسشنامه‌ها می‌توان به موارد مهمی چون عدم سنخیت سوال با پاسخگو، عدم استفاده از مقیاسهای مناسب، حجم زیاد سوالات و طولانی بودن مدت پاسخگویی، پیچیده بودن نوع طراحی سوالات پرسشنامه و شفاف و چند پهلو بودن مفهوم سوالات اشاره نمود. از این رو بخش طراحی و تست ابزار، با گردآوری مجموعه بزرگ و قابل توجهی از نمونه پرسشنامه های استاندارد و نمونه پرسشنامه های اجرا شده در کشور و داده‌های مربوط به اکثر این پژوهشها، ضمن اعتبار سنجی و دسته بندی موضوعی سوالات این ابزارها، آمادگی دارد با ارایه مشاوره‌های تخصصی نسبت به طراحی و تست پرسشنامه در حوزه های مختلف اقدام نماید.

پردازش و تحلیل داده‌ها:

نگاهی به عمده نتایج ارایه شده در گزارشات  نشان می‌دهد که در بیشتر گزارشهای تدوین شده، از روشهای آمار توصیفی بهره گرفته شده و به جنبه‌های دیگر پردازش داده‌ها نظیر مدلسازی و تحلیل استنباطی با وجود امکان بهره‌گیری از آنها توجه نشده است. از سوی دیگر با توجه به تنوع داده‌ها، لازم است تا از نرم‌افزارهای آماری تخصصی برای تحلیل هر یک از انواع داده‌ها استفاده نمود.

از این رو گروه مطالعات آماری شرکت با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص و مجرب در این زمینه آماده ارایه خدمات در زمینه تحلیل و پردازش داده‌ها و اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای زیر می‌باشد.

¨     SPSS21

¨     Amos Graphics

¨     MINITAB16

¨     EVIEWS

¨     S-Plus

¨     R

¨     Statistica