اهداف پژوهشی تشکیلاتی گروه

توسعه روشمند و سیستماتیک صنعت گردشگری، با انجام مطالعات بنیادی و کاربردی امکانپذیر است، زیرا گردشگری صنعتی است که با روحیات انسانها ارتباط مستقیم دارد، و ارزیابی مداوم تاثیرات گردشگری بر جوامع محلی و میزان رضایت جامعه مقصد، گردشگران و ذینفعان می تواند بر فرایند هدفمند توسعه گردشگری و تدوین استراتژی مقصد با منظور تامین تقاضای متعادل ذینفعان گردشگری مفید واقع گردد.