خدمات و توانمندیهای گروه

گروه پژوهشی گردشگری با استفاده از پژوهشگران و مشاوران بین المللی، با تمرکز بر مقصد گردشگری ایران، آمادگی انجام پروژه های تحقیقاتی با محورهای زیر را دارا می باشد:
-    توسعه گردشگری و حفاظت از محیط زیست
-    مدل های توسعه گردشگری در سواحل با رویکرد حفاظت از فرهنگ و رعایت کدهای اخلاقی جامعه محلی
-    توسعه گردشگری پايدار
-    توسعه گردشگري شهري
-    توسعه گردشگري روستایی و آموزش جامعه محلی با منظور ایجاد کسب و کار گردشگری
-    توسعه گردشگري مذهبي و مدیریت جریانهای گردشگری مذهبی
-    توسعه گردشگری فرهنگی و مدیریت جریانهای گردشگری با رویکرد مقاصد فرهنگی
-    تبلیغات و بازایابی گردشگری با استفاده از موزه های باستان شناسی با هدف ایجاد جریان گردشگری
-    مطالعه منابع گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی) و ارائه راهکارهای کاربردی با هدف تولید محصول گردشگری ورزشی
-    مدیریت جوامع قومی با هدف حفاظت از تنوع قومی و بهره گیری در صنعت گردشگری و ایجاد وحدت ملی پایدار
-     مطالعه مدل های توسعه گردشگري مرزی و ایجاد مناطق آزاد گردشگری در مناطق مرزی با کشورهای همجوار
-    مطالعه توسعه گردشگری آموزشی و ظرفیت های آموزشی مقاصد گردشگری
-    توسعه گردشگري و زیر ساخت های مقاصد
-    توسعه گردشگري، فناوري اطلاعات،IT
-    توسعه گردشگري، توليد ملي، و ایجاد اشتغال در مقاصد
-    آسيب شناسي و مديريت گردشگري در مقاصد
-    فرهنگ سازی وآموزش در گردشگری الکترونیکی
-    مطالعه شبکه های اجتماعی در گردشگری الکترونیکی
-    مطالعه سیستم های هوشمند در خدمات گردشگری الکترونیکی
-    توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی
-    مطالعه نقش شهرهای خواهر خوانده در توسعه گردشگری شهری
-    محدودیت ها و موانع توسعه گردشگری شهری
-    توسعه گردشگری با مشارکت جامعه محلی
-    مطالعه گردشگری و رسانه ها