شماره تلفن و فاکس

 

شما می توانید همه روزه از ساعت 8:00 تا 16 از طریق شماره تلفن زیر با ما ارتباط برقرار کرده یا فاکس خود را به این شماره ارسال کنید.

22670311(021)

 یا بطور مستقیم از طریق شماره های زیر با مدیر عامل یا مدیران ارتباط برقرار نمایید.

شماره همراه مدیر عامل: 09124580096

شماره همراه مدیر گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی:  

شماره همراه مدیر بخش مطالعات آسیبهای اجتماعی: 

شماره همراه مدیر مالی و بازرگانی: 

شماره همراه مدیر گروه مطالعات ترکیبی و کاربردی: 

شماره همراه مدیر گروه مطالعات آماری: 09352480607