آدرس الکترونیکی

 

برای ارسال مطالب و نامه های الکترونیکی شما می توانید از پست الکترونیکی شرکت به نشانی زیر استفاده کنید.

info@vatana.ir

در صورت حجیم بودن فایل ارسالی بهتر است از پست الکترونیک غیر سازمانی به نشانی زیر اقدام فرمایید.

info.vatana@gmail.com

در حداقل زمان ممکن پاسخ از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.