مشاوره علم سنجی

اگر نگوییم مهم ترین منابع قدرت، اما به طور حتم یکی از مهم ترین منابع قدرت در عصر حاضر اطلاعات است. اطلاعاتی که بتواند وضعیت کشوری را از حالت ایستا به پویا و از حالت پویا به وضعیت مطلوب برساند، مورد نظر برنامه ریزان بخش توسعه محسوب می شود. این اطلاعات کجا است ؟  واساساً این اطلاعات را چگونه می توان چراغ راه آینده ی کشورعزیزمان ایران بکنیم ؟ برای یافتن پاسخ این سؤالات ناگزیر از  استفاده از ابزارهای نوین ارزیابی توسعه و مقایسه ی نتایج با سایر کشورها هستیم .

در دهه های اخیر کشور ایران رشد قابل توجهی در رشته های مختلف علمی خصوصاً رشته های علوم پایه، علوم پزشکی و مهندسی داشته است . این روند نشانه ی در پیش داشتن افقی روشن برای آینده ی علمی کشور  وتوسعه ی پایدار است. البته این بدان معنا نیست که وضعیت فعلی معادل وضعیت مطلوب و آرمانی است؛ بلکه ، تداوم این روند و تلاش در جهت رشد هرچه بیشتر آن در همه ی سطوح می تواند ما را به اهداف آرمانی نزدیک تر کند. روشن است که هر کشوری تلاش می کند که زمان رسیدن به این مطلوب را به حداقل برساند.  با توجه به سند چشم اندازه بیست ساله ایران ، رسیدن به نقطه مطلوب، نیازمند برنامه ریزی های کلان، در اختیار داشتن گزارش های دقیق از وضعیت فعلی و در کنار آن اختصاص سهم بالایی از بودجه برای پژوهش، تلاش برای افزایش همکاری های بین المللی و علمی میان دانشگاه ها، و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ، سازمان ها، و صنایع کشور است.
ارزیابی کمی فعالیت های علمی از عوامل مهم توسعه محسوب می شود و می تواند کمک بسیار بزرگی برای برنامه ریزان باشد و آن ها را از بهره وری و اثربخشی منابع مالی و انسانی بکار رفته در پروژه ها و فعالیت ها آگاه ساخته و در بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، و علمی کشور اثرگذارتر باشند. با چنین برنامه ریزی و فراهم نمودن سازوکارهای لازم، زمینه برای مطرح شدن هرچه بیشتر پژوهش های ایرانی انجام شده توسط متخصصان ایرانی در سطح کشور، منطقه و جهان، فراهم خواهد شد.
علم سنجی طبیعت خود را از علم اطلاعات و دانش شناسی اخذ کرده است و در نهایت ، مدیریت علم، و فن آوری در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان( ملی ، منطقه ای و جهانی ) و یا در سطح سازمانی  را یاری می رساند. علم سنجی از روش های آماری و اندازه گیری برای تعیین معیارهای رشد و توسعه علوم و سطوح گسترش آن و تأثیری که بر کشورها دارد استفاده می کند. علم سنجی، حوزه ای میان رشته ای است که به دلیل دامنه ی گسترده ی خود ، طیف وسیعی از موضوعات را بررسی کرده و با استفاده از ابزارها، نرم افزارهای متعدد و متنوع، داده های مضبوط را براساس شاخص های جهانی  در جهت سیاست گذاری ، مدیریت و توسعه در آینده بکار می گیرد.
استفاده از روابط علمی میان پژوهشگران نمونه ای از کاربرد علم سنجی درزمینه همکاری های علمی میان پژوهشگران است. پژوهشگرانی که به عنوان نقاط اتصال شبکه های میان دانشگاه ها، میان سازمان ها و یا حتی میان سازمانها و دانشگاه ها را با بخش صنعتی _یک کشور که بازوی عملی آن در رشد و توسعه هستند_ برقرار می کنند.

بخش علم سنجی شرکت آمادگی دارد تا خدمات اجرا و مشاوره در زمینه های زیر را به متقاضیان ارایه نماید. 


    استفاده از داده های آماری برای بصری سازی ( visualization) و دستیابی به نتایج قابل استفاده در برنامه ریزی های آینده ی سازمان ها و نهاد ها
    ارزیابی جایگاه پژوهشی مؤسسه یا سازمان و کشور درسطوح مختلف ( خرد ، میانی و کلان )؛
    مدل سازی علم؛ و نقشه ی علمی کشور در کلیه ی رشته های علوم ؛
    ارزیابی تمرکز علمی کشورو پراکندگی دانش از لحاظ جغرافیایی؛
    ارزیابی کیفیت پژوهش های انجام شده در هر سطحی ( ملی ، منطقه ای ، جهانی ) ؛
    ارزیابی میزان موفقیت مؤسسه یا نهاد در دستیابی به اهداف آموزشی و پژوهشی خویش ؛
    ارزیابی وضعیت پیشرفت علمی و پژوهشی هر نهاد در سطوح مختلف ( خرد ، میانی و کلان )؛
    استفاده از شاخص ها برای شناسایی مؤثرترین اعضای پژوهشی در هر نهاد در سطوح مختلف( خرد ، میانی و کلان )؛
    استفاده از شاخص های علم سنجی در تدوین سیاست ها و خط مشی ها ی علمی و پژوهشی ؛
    استفاده از علم سنجی در بررسی برون دادها ، و بازدهی ، عملکرد و تأثیرگذاری علمی سازمان ها؛
    ارزیابی و تجزیه و تحلیل محتوای صفحات وب ( وب سنجی ) 
    ارزیابی  و تجزیه و تحلیل ساختار پیوندهای میان صفحات وب ( وب سنجی )
    تجزیه و تحلیل هایی براساس گزارش فایل وب ( گزارش لاگ )