طراحی ابزار

در اکثریت قریب به اتفاق انجام مطالعات پیمایشی که از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده می‌شود، پرسشنامه‌های طراحی شده از اعتبار (روایی و پایایی) لازم برخوردار نبوده و همین امر نتایج بدست آمده از مطالعات را با ابهاماتی مواجه می‌ کند. بخش عمده‌ای از اشکلات و خطاها در مطالعات آماری مربوط به طراحی ابزار می‌‌باشد که با استفاده از تکنیکهای اعتبار سنجی و استفاده از مقیاسهای مناسب و بجا می‌توان این خطاها را به حداقل ممکن رساند.

اکثر پرسشنامه ها با کاستیهایی نظیر نداشتن چارچوب مشخص، عدم سنخیت پرسشها با سطح دانش و معلومات پاسخگویان، عدم استفاده از مقیاسهای مناسب، حجم زیاد سوالات و طولانی بودن مدت پاسخگویی، پیچیده بودن نوع طراحی سوالات پرسشنامه و شفاف و چند پهلو بودن مفهوم سوالات اشاره نمود.

از این رو بخش طراحی و تست ابزار، با تهیه بانکی از پرسشنامه های استاندارد و نمونه پرسشنامه های اجرا شده در کشور و داده‌های مربوط به این پژوهشها، ضمن اعتبار سنجی و دسته بندی موضوعی سوالات این ابزارها، آمادگی دارد با ارایه مشاوره‌های تخصصی نسبت به طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه های حوزه های مختلف علوم همکاری نماید. همچنین این مجموعه آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیتهای کارشناسی خود نسبت به طراحی و اجرای پرسشنامه های الکترونیکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.