برداشت اطلاعات میدانی(پرسشنامه، مصاحبه انفرادی و گروهی، مشاهده، قوم نگاری)

تجربیات چندین ساله مجموعه مدیریت و کارشناسان شرکت نشان داده‌است که، بخش مهمی از ضعف، مشکلات و آسیب‌های موجود در حوزه مطالعات میدانی ناشی از ضعف در اجرای عملیات میدانی (پرسشگری و نظارت) به واسطه تغییرات مداوم گروههای پرسشگری، عدم تسلط کافی پرسشگران به حوزه‌های مورد مطالعه، پراکندگی جغرافیایی و استفاده از شیوه‌های سنتی در انجام برداشت اطلاعات میدانی می باشد.

گروه مطالعات میدانی شرکت آینده پژوهان وطن با آگاهی از این موضوع که برداشت اطلاعات میدانی با اعتبار و کیفیت پایین یکی از آسیبهای حال حاضر اکثر طرحهای مطالعاتی است، افتخار این امر را داشته است که مجموعه ای از کارشناسان و افراد باتجربه، متعهد و آموزش دیده را با سطوح مختلف کاری در سطح کشور سازماندهی نموده و امکان انجام مطالعات میدانی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای لازم را میسر نموده است.

این بخش با رویکرد گسترش حوزه مطالعاتی خود در سطح کشور تیم‌های مختلفی از پرسشگران خانم و آقا دارای تجربه در سطح کشور سازماندهی نموده است و با تدوین دستورالعملهای مختلف و با در اختیار داشتن تجهیزات الکترونیکی توان خود را در زمینه برداشت مکانیزه اطلاعات بالا برده است که در صورت نیاز امکان توسعه و تقویت آن برای اجرای مطالعات میدانی با کیفیت و گسترده در سطح کشور وجود دارد.

از این رو شرکت آینده پژوهان وطن با افتخار آمادگی خود را برای همکاری در انجام مطالعات میدانی و برداشت اطلاعات با استفاده از تکنیکهای مختلف گردآوری داده ها نظیر مصاحبه،  پرسشنامه و مشاهده اعلام می نماید.