اخبار
فاز نخست پروژه مطالعاتی ارزیابی اثربخشی محصولات فرهنگی، نوشتاری و الکترونیکی تهیه شده توسط حوزه¬های ستادی، مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران و ارائه راهبردها و راهکارهای ارتقای آن با عنوان «مطالعات اسناد، جمع آوری داده های پایه، تهیه چارچوب نظری» تحویل کارفرما گردید.
تاریخ: چهار شنبه 25 تیر 1393
...................................................................